Test płynna biopsja prostaty – SelectMDx Liquid Biopsy

to nieinwazyjne badanie wykonywane na podstawie próbki moczu.
Test Select MDx ułatwia identyfikację pacjentów ze zwiększonym ryzykiem agresywnej postaci choroby i tym samym wybór mężczyzn kwalifikujących się do biopsji stercza. Badanie to pozwala uniknąć niepotrzebnej biopsji prostaty.

W naszej placówce istnieje możliwość spłaty ratalnej całej lub części kwoty potrzebnej na badania. dowiedz się więcej >

Cena badania obejmuje:

  • Pobranie oraz analizę genetyczną próbki moczu


 

Test SelectMDx

Uławia identyfikację pacjentów ze zwiększonym ryzykiem agresywnej postaci choroby i tym samym wybór mężczyzn kwalifikujących się do biopsji stercza. 

Test SelectMDx określa prawdopodobieństwo wykrycia raka stercza przed pobraniem próbki biopsyjnej oraz prawdopodobieństwo wykrycia raka niskiego stopnia wobec raka wysokiego stopnia.

Mężczyźni z wysokim ryzykiem mogą odnieść korzyść z biopsji stercza i wczesnego wykrycia choroby: 

 

Mężczyźni z niskim ryzykiem mogą uniknąć zbędnego inwazyjnego zabiegu i przechodzić tylko rutynowe badania kontrolne i przesiewowe:

Test SelectMDx to test PCR z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) przeprowadzany po badaniu przezodbytniczym (per rectum) przy użyciu próbki moczu pobranej podczas pierwszego oddawania moczu po masażu prostaty od pacjentów z klinicznymi czynnikami ryzyka, potencjalnie kwalifikujących się do biopsji gruczołu krokowego. Test ten oznacza zawartość mRNA biomarkerów DLX1 i HOXC6 przy użyciu ekspresji KLK3 jako wewnętrznego wzorca odniesienia, ułatwiając wybór pacjentów kwalifikujących się do biopsji. Większa ekspresja mRNA DLX1 i HOXC6 wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem raka stercza wysokiego stopnia, tzn. słabo zróżnicowanego (ocena w skali Gleasona ≥ 7).


SPOSÓB POBRANIA MOCZU
 


 

Podstawy

Przesiewowe oznaczanie stężenia PSA stało się przedmiotem kontrowersji w środowisku medycznym; podnoszone wątpliwości dotyczą identyfikacji pacjentów z chorobą o powolnym przebiegu i niepotrzebnego intensywnego leczenia i prowadzą do zalecenia wykluczenia stosowania tego testu z rutynowych badań przesiewowych w kierunku raka stercza. Z drugiej strony oznaczanie stężenia PSA poprawiło wczesne wykrywanie raka stercza, zwiększając prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia choroby. Wielu urologów obawia się powrotu do ery „sprzed PSA”, gdy dużo częściej wykrywało się raka stercza w zaawansowanej postaci. Opóźnione rozpoznanie raka stercza może, w niektórych przypadkach, wiązać się z gorszymi efektami leczenia i nieuchronnie wiąże się z większymi kosztami opieki zdrowotnej koniecznymi do skutecznego leczenia takich pacjentów i gorszą jakością życia.

Pomimo negatywnej opinii, jaką cieszy się oznaczanie PSA, większość urologów popiera jego stosowanie jako mechanizmu wczesnego ostrzegania w wykrywaniu raka stercza, chociaż jasne jest, że test ten ma swoje ograniczenia. W razie zastosowania tego testu, mężczyźni z dużym lub rosnącym stężeniem PSA przechodzą biopsję stercza. W przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, z podwyższonym lub rosnącym stężeniem PSA, urolodzy zwykle wykonują gruboigłową biopsję stercza pod kontrolą przezodbytniczego obrazowania USG (TRUS), otrzymując około 10 do 12 próbek, w zależności do przyjętego standardu opieki.

Trzeba tu zauważyć, że podwyższone stężenie PSA często może być spowodowane przez czynniki inne niż nowotwór, takie jak zakażenie, stan zapalny czy inne łagodne stany, takie jak łagodny rozrost stercza (BPH). Prowadzi to do przeprowadzania biopsji stercza u wielu mężczyzn bez raka; stanowi to tzw. fałszywie dodatni wynik przesiewowego badania PSA. Z drugiej strony, z uwagi na pół-losowy i ograniczony charakter pobierania próbek stercza podczas biopsji, badanie histopatologiczne nie wykrywa wielu przypadków raka. Badania przeprowadzone przez czołowych specjalistów w dziedzinie urologii i patomorfologii wskazują, że ryzyko pominięcia guza podczas pierwotnej biopsji stercza, tzn. fałszywie ujemnego wyniku, wynosi 20% do 30%.

Przy niemal 2 milionach biopsji stercza przeprowadzanych każdego roku, rak wykrywany jest w mniej niż jednej trzeciej z nich, ze względu na fałszywie dodatnie wyniki oznaczania stężenia PSA. Większość z tych mężczyzn mogłaby uniknąć bolesnej i inwazyjnej biopsji stercza, która wiąże się z działaniami niepożądanymi i kosztami.

Test SelectMDx wykrywający raka stercza jest zastrzeżonym test molekularnym moczu, stanowiącym nieinwazyjną metodę „biopsji płynu” umożliwiającą identyfikację pacjentów zagrożonych rakiem stercza; ułatwia zarówno zmniejszenie liczby niepotrzebnych zabiegów biopsji stercza, wiążących się z powikłaniami i kosztami, jak i identyfikację mężczyzn ze zwiększonym ryzykiem choroby wysokiego stopnia, którzy mogą odnieść korzyść z jak najwcześniejszego jej wykrycia.

Walidacja analityczna

Test SelectMDx przeszedł walidację analityczną, a jej wyniki zostały zebrane w celu publikacji. Walidacja analityczna obejmowała podsumowanie swoistości analitycznej, czułości analitycznej, reaktywności krzyżowej, zakłóceń, granicy oznaczalności i wykrywalności, mierzalnego zakresu stężenia analitu, liniowości, odtwarzalności i powtarzalności oraz odporności testu. Wszystkie wyniki pomiarów spełniły wewnętrzne kryteria skutecznej walidacji analitycznej testu.

Bibliografia:

  1. Van Neste et al, Detection of High-Grade Prostate Cancer Using a Urinary Molecular Biomarker-Based Risk Score. European Urology 2016. 
  2. Leyten et al, 2015, Clinical Cancer Research, 21-13, pg. 3061-3070. Identification of a Candidate Gene Panel for the Early Diagnosis of Prostate Cancer.
  3. Pfafll, 2001, Nucleic Acid research, 29-9, pg. 2002-2007. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR.
  4. Lucia et al, 2008, Cancer Prev Res, 167-173. Pathologic Characteristics of Cancers Detected in the Prostate Cancer Prevention Trial: Implications for Prostate Cancer Detection and Chemoprevention.
  5. Dijkstra et al, Validation of a New Urine Test for the Early Diagnosis of Clinically Significant Prostate Cancer. Proceedings from SIU 2015, MP0302, p10.
  6. Guidelines EAU (European Association of Urology: www.uroweb.org)
  7. Richtlijnen NVU (Nederlandse vereniging voor Urologen: www.nvu.nl)
  8. Guidelines NVU (Dutch Society of Urologists)

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
telefon: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 33 00
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych
SelectMDx, MammaPrint, BluePrint:

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00