PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA:

 

  • Polityka bezpieczeństwa przesyłania plików w ECZ Otwock oraz ECZ Otwock Innowacje.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o. o. /ECZ/ oraz Europejskim Centrum Zdrowia Otwock Innowacje Sp. z o. o. /ECZI/ ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
W momencie wysłania danych do ECZ i ECZI, osoba wysyłająca zgadza się z poniższa polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych.

  • Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest:

- Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 16 lok C, 01-014, tel. 22 710-31-00
- Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Borowa 14/18, 05-400, tel. 22 710-33-00

  • Dostęp do danych osobowych

1. Wypełniając formularz Wysyłający upoważnia ECZ oraz ECZI do przetwarzania danych osobowych, medycznych i niemedycznych objętych zbiorem danych zawartych w formularzu i pliku/plikach.
2. Wysyłający oświadcza, że dane zawarte w formularzu i pliku/plikach przesłanych są zgodne z prawdą i są plikami bezpiecznymi, które nie spowodują szkód, np. pliki nie zawierają wirusów, nie są plikami niebezpiecznymi.
3. Upoważnienie umożliwia ECZ oraz ECZI przetwarzanie danych udostępnionych przez Wysyłającego wyłącznie w celu realizacji Zleconych Działań, w okresie niezbędnym dla ich realizacji - pole opisowe Wiadomość.
4. Podanie dla ECZ oraz ECZI danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

  • Zobowiązania Zleceniobiorcy dotyczące ochrony danych osobowych

1. ECZ oraz ECZI zobowiązują się do zapewnienia poufności danych osobowych, medycznych i niemedycznych pozyskanych lub udostępnionych mu dobrowolnie poprzez formularz, że nie będzie w trakcie realizacji Zleconych Działań a także po ich realizacji: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych przez osoby nieuprawnione oraz, że informacje przekazane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji Zleconych Działań.
2. ECZ oraz ECZI jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych, medycznych i niemedyczny pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. /wraz z późniejszymi zmianami/ o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz innymi regulacjami zabezpieczającymi dane o charakterze wewnętrznym, obowiązującymi w ECZ oraz ECZI.
3. Dane przekazane przez formularz, po przetworzeniu, zostaną bezpiecznie skasowane z serwera.

  • Postanowienia końcowe

W celu kontaktu prosimy o wysłanie e-maila na adres dostępny w stopce Polityki prywatnośći i bezpieczeństwa.

______________________________________________________________________________________________________

ADO /Administrator Danych Osobowych/
inspektorochronydanych@ecz-innowacje.pl

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
telefon: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 33 00, 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych
SelectMDx, MammaPrint, BluePrint:

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00