Obowiązek Informacyjny / Pacjenci ECZ Innowacje

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
w związku ze świadczeniem usług przez ECZ Innowacje

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych jest ECZ Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Borowa 14/18 lok. F (dalej jako: ECZ Innowacje).
 

                        

Z kim mogę się skontaktować
w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ECZ Innowacje możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@ecz-innowacje.pl

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Jeśli chcesz korzystać z usług świadczonych przez ECZ Innowacje dane podajesz sam.                                                                
 

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez ECZ Innowacje moich danych osobowych?

Jeśli korzystasz z usług realizowanych przez nas Twoje dane przetwarzane są 
w następującym zakresie:

 

Pacjent: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer Paszportu, numer telefonu, adres mailowy, numer konta bankowego, dane dotyczące zdrowia w tym dane genetyczne.

 

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania
 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

 

 

 

Twoje dane przetwarzane są w celu:

  1. Odebrania dokumentacji Medycznej przesłanej droga elektroniczną w zaszyfrowanym załączniku.
  2. Przekazania Twojej dokumentacji medycznej do: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o., Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o. i Wsp. Sp. Kom. na leczenie komercyjne.
  3. Objęcia Cię kompleksową obsługą w ramach leczenia prowadzonego przez: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o., Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o. i Wsp. Sp. Kom.
  4. Wypełniania formularza przekazania materiału genetycznego oraz odebrania wyników.
  5. Udostępniania Twoich danych przez Administratora Danych Osobowych firmie Agendia w Holandii w celu wykonania testów MammaPrint i BluePrint.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta
 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

 

 

 

Czy moje dane przetwarzane są
w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia ECZ Innowacje sprawnej organizacji np.
w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom  odbiorców:

1.  Placówkom medycznym współpracującym na zasadach określonych w Umowie współpracy : Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o., Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o. i Wsp. Sp. Kom., Agendia Holandia.

2. Dostawcom usług zaopatrujących ECZ Innowacje w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, audytorom zewnętrznym, firmom kurierskim i pocztowym).                                      
3. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących z ECZ Innowacje.

4. Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

 

Czy moje dane są poza Unię Europejską? 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane usunięciu.   
Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?  

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową wykonania usług świadczonych przez ECZ Innowacje.

 

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.       
 

 

Jakie mam prawa?

Administrator Twoich danych zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z innych przepisów prawa! Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. ECZ Innowacje nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście.                                                                
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

ECZ Innowacje
Innovation for health

ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
administracja/biuro tel.: 22 710 33 00
e-mail: info@inn4health.com

Pacjenci / POLSKA
tel.: 22 710 30 12
PACJENCI - RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I ROSJI
+48 22 710 33 03, + 48 785 85 84 29
PACJENCI - RYNKI ZAGRANICZNE
(z wyłączeniem  Rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji)
+48 22 710 33 01, +48 695 396 014

 

REJESTRACJA / TESTY GENETYCZNE
i więcej informacji na temat testów genetycznych.

PUNKT POBRAŃ  -  OTWOCK
22 710 33 01, 22 710 33 33

PUNKT POBRAŃ  -  WARSZAWA
22 710 35 00